HIV -Sjukdomens symptom & smittvägar

Trots stora forskningsframsteg finns det fortfarande miljoner människor som lever med hiv och aids. Viruset sprids fortfarande över hela världen och hundratusentals personer dör årligen. Här hittar du mer information om sjukdomens symptom, smittvägar och prevention.

Symptom

En hiv-infektion består av tre olika faser varav aids är den tredje och sista fasen. De andra faserna är akut infektion och klinisk latens. Några av symtomen på akut infektion är feber, svullna lymfkörtlar och halsont. Sjukdomstillståndet kan påminna om influensa, men vissa har knappt några märkbara symptom. Under den andra fasen kan det dröja lång tid, ibland fler år, innan smittsymptom upptäcks. Detta gör att många kan leva länge med sjukdomen utan att veta om det. Under den tredje fasen, aids, uppstår sjukdomssymptom som inte förekommer hos människor med fungerande immunförsvar. Kroppens immunförsvar försvagas kraftigt under denna fas vilket gör att infektionsrisken är mycket hög. Det handlar främst om olika sorters infektioner och virusangrepp, men även parasiter, svampar och bakterier. Svåra sjukdomar som lunginflammation, cancer, tuberkulos och hjärnhinneinflammation kan drabba den smittade.

Smittvägar

Hiv smittas mellan människor på fyra olika sätt: sexuellt, via injektionsverktyg, via blodtransfusion samt från mor till barn. Den vanligaste smittvägen är genom oskyddat sex. Drogmissbrukare riskerar att smittas via blod om de delar injektionsverktyg, det vill säga sprutor, med andra. Smittorisken via blodtransfusion anses vara eliminerad i Sverige på grund av mycket noggranna kontroller. En hiv-smittad mor kan överföra viruset till sitt barn under graviditeten, vid födseln eller vid amning. Viruset finns även i saliv och i urin, men koncentrationen är för låg för att utgöra en smittorisk.

Preventiva åtgärder

Det finns flera olika preventiva åtgärder för att minska risken för att viruset överförs mellan människor. Användning av kondom eller sexuell avhållsamhet minskar risken för att hiv ska spridas sexuellt. Rena injektionsverktyg minskar smittorisken bland narkotikamissbrukare. Noggranna kontroller eliminerar risken för smitta via blodtransfusion. Genom att ge gravida hiv-smittade kvinnor antiretrovirala mediciner minskar risken att viruset ska överföras till barnet.